Zásady ochrany osobních údajů

I. Správce

1. Správcem vašich osobních údajů je Zdeněk Borůvka IČO 15352081 se sídlem Revoluční 226, 250 70 Odolena Voda

 (dále jen: OSVČ).

2. Kontaktní údaje OSVČ:

adresa pro doručování: Zdravíčko, Biskupcova 1592/36, 130 00, Praha 3 Žižkov

e-mail: info@zdravicko.cz

telefon: 224 813 984

3. OSVČ nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. OSVČ zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které OSVČ získala na základě plnění Vaší objednávky:
  – jméno a příjmení
  – adresu
  – telefon
  – e-mailovou adresu
  – bankovní spojení
  – IČO a DIČ (u podnikající FO)
  – údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracované v rámci uděleného souhlasu z vaší strany
 2. OSVČ zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Osobní údaje je nutné zpracovat za účelem vytvoření nabídky, uzavření smlouvy a jejího splnění, příp. vedení stavu vašeho zákaznického účtu a za účelem splnění navazujících smluvních či zákonných povinností jako je zejména archivace daňových dokladů a vyřizování případných reklamací. Zákonným důvodem zpracování je tedy splnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. b), Nařízení Evropského parlamentu a Rady /EU/ č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR), splnění právní povinnosti (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. c) GDPR) a oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) GDPR).

2. Oprávněným zájmem OSVČ (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) je také přímý marketing, tj. vaše osobní údaje Společnost zpracovává i za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných služeb, dotazníku spokojenosti, zasílání přání k narozeninám či PF a k provádění jednoduchých analytik (např. měření návštěvnosti webových stránek apod.). Jsou-li vaše osobní údaje zpracovávány z tohoto důvodu, máte právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu.

3. Pokud jste OSVČ udělili váš souhlas (např. v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru obchodních sdělení, apod.), zpracovává OSVČ vaše osobní údaje na základě tohoto udělení (dle ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). V případě udělení souhlasu probíhá zpracování za účelem nabízení služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích OSVČ apod.

IV. Doba uložení osobních údajů

1. OSVČ uchovává osobní údaje

 • které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle po dobu 5 let.
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle po dobu 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů OSVČ osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Zpracování vašich osobních údajů je prováděno OSVČ, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro OSVČ mohou zpracovávat i další osoby, kterými mohou být:

 • dodavatelé externích služeb pro Společnost (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, serverové služby apod.),
 • přepravní a kurýrní společnosti,
 • provozovatelé záložních serverů či provozovatelé technologií využívaných Společností, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb Společnosti,
 • v nezbytně nutném rozsahu daňoví poradci, auditoři, advokáti Společnosti, kteří zpracovávají osobní údaje za účelem poskytování poradenských služeb,
 • osobní údaje týkající se dlužníků s dluhy po splatnosti mohou být zpřístupněny také společnosti poskytující pojištění pohledávek či inkasním agenturám a to za účelem vymáhání či inkasa pohledávek Společnosti,
 • orgány veřejné správy, případně další poskytovatelé obdobných služeb, které však v současné době Společnost nevyužívá

2. OSVČ nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail OSVČ uvedený v čl. III těchto podmínek.

v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů máte právo obrátit se na OSVČ nebo na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. OSVČ prohlašuje, že přijala veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. OSVČ přijala technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména

3. OSVČ prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem